Χριστουλάκης Κωνσταντίνoς

20/09/2016 12:11  -  1 προβολές σελίδας

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3) 2014

Δήλωση  φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού έτους 2014 (Ε1)

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης  έτους 2014

Συμπληρωματικά στοιχειά ακίνητων –Εκμισθωμένα κτλ. Ακίνητα 2014

Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Συμπληρωματικά στοιχειά ακίνητων –Εκμισθωμένα κτλ. Ακίνητα
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3)
Δήλωση  φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού έτους 2014 (Ε1)
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης  έτους 2014δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης
Πίνακας  στοιχείων γηπέδων & στοιχειά οικοπέδων
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Συμπληρωματικά στοιχειά ακίνητων –Εκμισθωμένα κτλ. Ακίνητα
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3)
Δήλωση  φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού έτους 2014 (Ε1)
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης  έτους 2014Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης
Πίνακας  στοιχείων γηπέδων & στοιχειά οικοπέδων
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Συμπληρωματικά στοιχειά ακίνητων –Εκμισθωμένα κτλ. Ακίνητα
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3)
Δήλωση  φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού έτους 2014 (Ε1)
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης  έτους 2014