Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγίου Νικολάου

19/07/2016 12:14  -  1 προβολές σελίδας

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2024

Σχετικές Αποφάσεις
1) Η υπ΄ αριθμ. 5/26-05-2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
2)  Η υπ΄ αριθμ. 102/27-5-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου


 

1ο στάδιο