Γνωστοποιήση πρόσληψης (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

11/05/2022 13:35  -  1 προβολές σελίδας

Γνωστοποιήση

 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (ΧΥΤΑ) .Ειδικότητα : ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Θέσεις: Μία (1)

Τυπικά προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – Γραφείο Προσωπικού, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2841340110 & 2841340111, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:  13/05/2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/05/2022

 

Παρακαλούμε δείτε την αναλυτική ανακοίνωση